EN | DE
Media Consult Media Consult Media Consult

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği

 

 

22 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğinin 30. Maddesi gereğince aşağıda yer alan ihlallere, 655 sayılı KHK'nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine istinaden;  idari para cezaları uygulanacaktır.

 

Sıra No

Yönetmelik Maddesi

Yönetmelik maddesinin hükmü

2014 yılında uygulanacak ceza miktarları
(TL)

1.        

27 -(5)

a) TMGD olarak sözleşme yaptığı veya sözleşmesine son verdiği kişi/kişileri 30 gün içerisinde İdareye bildirmekle,

b) TMGD olarak görevlendirilen kişinin, İdare'ce verilen TMGDS sahibi olduğunu, İdarenin oluşturduğu elektronik sistemden kontrol etmekle,

c) TMGD'nin işi gereği ihtiyacı olan tüm bilgileri vermekle ve ihtiyacı olan araç ve gereci sağlamakla,

ç) TMGD'nin tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, tehlikeli madde taşımacılığını en emniyetli şekilde yapmakla,

d) TMGD'nin yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için gerekli desteği vermekle,

e) TMGD tarafından hazırlanan yıllık raporları 5 yıl süre ile saklamak ve istendiğinde yetkili kişilere vermekle,

f) Talep edilmesi halinde, Anlaşmaya (ADR/RID) taraf ülkelerin yetkili kurumlarına veya bu amaçla belirlenen kurumlara danışmanların irtibat bilgilerini vermekle,

g) TMGD'nin iletişim bilgilerini, işletmede bulunan tüm çalışanlara yazılı olarak bildirmekle ve çalışanlar tarafından kolay erişilebilir yerlerde ilan etmekle,

ğ) İşletmede birden fazla TMGD istihdam edilmesi halinde danışmanların görev, yetki ve sorumluluklarının paylaşımını yazılı olarak belirlemekle,

yükümlüdürler.

her bir bent için 500

2.        

27 -(6)

İşletmeler, ADR/RID Bölüm 1.8.3.6'ya göre hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmak zorundadır.

1000

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ İndirmek İçin Tıklayınız.