EN | DE
Media Consult Media Consult Media Consult

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

 

24 Ekim 2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre yol kenarı denetimlerinde, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi ile denetimle görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlara mensup personel tarafından yapılacak denetimlerde kullanılacak Kontrol Listesi ile ihlallerde uygulanacak İdari Para Cezaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Sıra No

Yönetmelik Maddesi

Yönetmelik maddesinin hükmü

Cezai madde için dayanak

2014 yılında uygulanacak ceza miktarları
(TL)

1

5 - ( 4 ) 

"Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında; ADR Bölüm 6'da tanımlanan ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluş tarafından test edilip UN Numarası verilerek sertifikalandırılmış olan ambalajların kullanılması zorunludur" hükmü kapsamında, Bakanlıkça veya ADR'ye taraf olan bir ülke İdaresi veya bu İdare tarafından yetkilendirilen bir kuruluş tarafından UN Numarası verilerek sertifikalandırılmış ambalajların kullanılıp kullanılmadığı. (1)

655 Sayılı KHK'nin 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (a) bendine istinaden;

Gönderene - 1000

2

5 - ( 5 )

"Tehlikeli madde taşımacılığında ADR'de tanımlanan etiket, işaret ve turuncu plakaların kullanılması zorunludur" hükmü kapsamında;


1. Taşımaya konu tehlikeli madde tanker içinde taşınıyor ise, taşınan yüke uygun olarak araçta tehlike ikaz işareti ve turuncu plakanın bulunup, bulunmadığı,(2)

2. Taşımaya konu tehlikeli madde paketli (ambalajlı) olarak tenteli, kasalı veya kapalı kasalı araçlarda taşınıyor ise, taşınan yüke uygun olarak araçlarda tehlike ikaz levhası ve turuncu plakanın bulunup bulunmadığı,(3)


3. Taşımaya konu tehlikeli madde araç içerisinde ambalajlı (paketli) olarak taşınıyor ise ambalaj üzerindeki tehlike ikaz etiketin bulunup bulunmadığı. (1)

655 Sayılı KHK'nin 28 inci maddesinin ikincifıkrasının (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) bendine istinaden;

Gönderene -1000
Taşımacıya - 500
Sürücüye - 100

3

8 - ( 1 )
9 - ( 1 )  /b

"Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ulusal ve uluslararası karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı yapacak şoförlerin, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip olmaları zorunludur" hükmü kapsamında, tehlikeli yük taşıyan araçların sürücülerinde geçerli SRC5 belgesinin bulunup bulunmadığı. (4)

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 26 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (l) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına istinaden;

Sürücüye -207

4

14 - ( 1 ) / i

Tehlikeli madde taşıyan araçta "Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikasına (SRC5) sahip sürücünün istihdam edilip edilmediği.

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 26 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasına istinaden;

Taşımacıya - 519

5

9 -  ( 1 ) / a

"ADR Bölüm 5.4.1'de belirtildiği şekilde düzenlenen taşıma evrakı bulundurmak" hükmüne uygun olarak tehlikeli yük taşıyan araçta, taşıma evrakının bulunup bulunmadığı. (5)

655 Sayılı KHK'nin 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendine istinaden;

Gönderene - 500

6

9 - ( 1 ) / ç

ADR Bölüm 5.4.3'te belirtildiği şekilde, "taşımacı tarafından sürücüye verilmek üzere hazırlanan yazılı talimat bulundurmak" hükmüne uygun olarak tehlike veya kaza durumunda araç mürettebatına yol gösterecek 3 bölümden oluşan talimatın tehlikeli madde taşıyan araçta bulunup bulunmadığı. (6)

655 Sayılı KHK'nin 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (d) bendine istinaden;

Gönderene - 250
Taşımacıya - 250
Sürücüye - 50

7

7 - ( 2 )
9 - ( 1 ) / e

"Taşıtlar için geçerli ADR Uygunluk Belgesi bulundurmak" hükmü kapsamında, 2014 model; tanker tipi araçlar ile patlayıcı madde taşıyan araçlarda geçerli "ADR Uygunluk Belgesinin" bulunup bulunmadığı. (7)

655 Sayılı KHK'nin 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (e) bendine istinaden;

Taşımacıya - 1000

8

7 - ( 1 )
9 - ( 1 ) / f

"ADR'de tanımlanan Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 tehlikeli yüklerin taşınmasında, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen ilgili/yetkili mercilerden alınmış taşıma izin belgesinin fotokopisini bulundurmak" hükmü kapsamında ilgili/yetkili mercilerden alınmış taşıma izin belgesinin fotokopisinin araçta bulunup bulunmadığı. (Tehlikeli maddenin sınıfına göre özel izin alınacak kurumlar (8))

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 5 inci maddesinin beşinci paragrafına aykırı hareket edenlere, aynı Kanunun 26ncı maddesinin (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden;

655 Sayılı KHK'nin 28 inci maddesinin 2 inci fıkrasının (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendine istinaden;

Taşımacıya - 519

 

Sürücüye - 50

9

9 - ( 1 ) / g

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi'nin tehlikeli madde taşıyan araçta bulunup bulunmadığı.

655 Sayılı KHK'nin 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereğince, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (g) bendine istinaden;

Taşımacıya - 500

 10

33

 

ADR Bölüm 1.8.3'te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmeyen veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almayanlar

 

 İşletmeciye -1000

 

Uyarmalar

MADDE 30 - (1) Bakanlıkça bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen; gönderen, taşımacı, alıcı, yükleyen, paketleyen, boşaltan, dolduran, taşıt sürücüsü ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerine ilişkin olarak;

a) 10 uncu maddeye aykırı hareket eden gönderene, maddede ihlal ettiği her bir bent için 3 uyarma,

b) 11 inci maddeye aykırı hareket eden paketleyene, maddede ihlal ettiği her bir bent için 3 uyarma,

c) 12 nci maddeye aykırı hareket eden yükleyene, maddede ihlal ettiği her bir bent için 3 uyarma,

ç) 13 üncü maddeye aykırı hareket eden doldurana, maddede ihlal ettiği her bir bent için 3 uyarma,

d) 14 üncü maddeye aykırı hareket eden taşımacıya, maddede ihlal ettiği her bir bent için 3 uyarma,

e) 15 inci maddeye aykırı hareket eden sürücüye, maddede ihlal ettiği her bir bent için 2 uyarma,

f) 16 ncı maddeye aykırı hareket eden alıcıya, maddede ihlal ettiği her bir bent için 3 uyarma,

g) 17 nci maddeye aykırı hareket eden boşaltana, maddede ihlal ettiği her bir bent için 3 uyarma,

ğ) 18 inci maddeye aykırı hareket eden tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisine, maddede ihlal ettiği her bir bent için 3 uyarma,

verilir.

 

Faaliyet durdurma

MADDE 31 - (1) Bu Yönetmeliğe göre verilen ve 30 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre kaldırılmayan uyarmaların toplam sayısı elliye ulaşan; gönderenlerin, paketleyenlerin, yükleyenlerin, dolduranların, boşaltanların, alıcıların ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerinin faaliyetleri, Bakanlığın ilgili valiliğe yazdığı bildirimin ulaştığı tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde valilikçe otuz gün süreyle durdurulur.